Skip to content Skip to footer
NIA PPCIL#5

“เอ็นไอเอ” เปิดหลักสูตร “PPCIL” รุ่น 5 ปั้นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มุ่งสร้าง “นวัตกรรมนโยบาย” เร่งขับเคลื่อนประเทศทุกมิติ

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐเละเอกชน หรือ PPCIL ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภายทางนวัตกรรมของกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ โดยเน้นกลุ่มผู้บริหารระดับกลางที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้นำในระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ความมั่นคง การเมือง และสื่อมวลชน เพื่อผลักดันให้ผู้นำกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนวัตกรรม และสร้างให้เกิด “นวัตกรรมนโยบาย” อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ โดยในปีนี้หลักสูตร PPCIL รุ่นที่ 5 มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 84 คน ที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยเครื่องมือและเนื้อหาที่เข้มข้นตลอด 11 สัปดาห์ รวมถึงโอกาสการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนานวัตกรรมนโยบายที่จะเชื่อมโยงศักยภาพของส่วนงานที่เกี่ยวข้องรอบด้านมาทำงานร่วมกัน นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “กระทรวง อว. มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทางกระทรวงขอชื่นชม NIA ที่พร้อมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจได้อย่างเข้มแข็ง เห็นได้จากการพัฒนาหลักสูตร PPCIL ซึ่งถือเป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรขับเคลื่อนผลผลิตด้านนวัตกรรมนโยบาย…

Read more